На Львівській митниці пункт пропуску «Рава-Руська» працює у штатному режимі

0
1208

Î÷åðåäü àâòîìîáèëåé íà êîíòðîëüíî-ïðîïóñêíîì ïóíêòå «Ðàâà-Ðóññêàÿ» (Ëüâîâñêàÿ îáë.), âî âòîðíèê, 8 ñåíòÿáðÿ 2009 ã. Öüîãî äíÿ íà áàçå Êèíîëîãè÷åñêîãî ó÷åáíîãî öåíòðà è îòäåëà ïîãðàíè÷íîé ñëóæáû «Ðàâà-Ðóññêàÿ» ïðîõîäèëè ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèå ñîáðàíèÿ ñ îôèöåðàìè Çàïàäíîãî ðåãèîíàëüíîãî óïðàâëåíèÿ è âûïóñêíèêàìè âûñøèõ âîåííûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé 2008 ãîäà.  ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèõ ñîáðàíèÿõ ïðèíèìàþò ó÷àñòèå 89 âûïóñêíèêîâ-ëåéòåíàíòîâ, ñðåäè íèõ 14 äåâóøåê. Ôîòî Âèòàëèÿ Ãðàáàðà / ÓÍÈÀÍ

Дорога до пункту пропуску «Рава-Руська» Львівської митниці ДФС, яка була перекрита невідомими особами, о 23.59 30 січня 2018 року, розблокована. Про це повідомляють у Державній фіскальній службі України.

«Роботу пункту пропуску відновлено, всі митні процедури здійснюються у штатному режимі», — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, вчора невідомі заблокували дорогу до пункту пропуску «Рава-Руська». У черзі для перетину кордону з Польщею знаходилося близько 200 машин. До роботи митниці з боку мітингуючих претензій не було.

«Генплан Таможни»